Challenge 1 Java

Cấu trúc của method trong java như sau:

image from book “OCA_ Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer I Study Guide”
  • Method chỉ có 1 return type duy nhất.
    • void nếu không trả lại gì
    • data type nếu có trả lại
  • Câu B và C loại vì có 2 return types: void và int.
  • Câu E, F loại vì return type (void) phải đứng sau access modifier (public) và optional specifier (final)
  • Chọn câu AD vì final và static đều là optional specifier, thằng nào đứng trước cũng được.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments