Challenge 3 Java

Đoạn code dưới đây sẽ in ra dòng chữ gì? hãy chọn 1 đáp án package vehicles; class Automobile { private final String drive() { return "Driving vehicle"; } } class Car extends Automobile { protected String drive() { return… Read more