Challenge 2 postman

Làm thế nào để 1 test gọn gàng mà so sánh được hết cả các field dưới đây của request và response: instruction01 instruction02 instruction03 instruction04 instruction05 Request { "setting": { "instruction01": "1", "instruction02": "2", "instruction03": "3", "instruction04": "4", "instruction05":… Read more

Challenge 3 Java

Đoạn code dưới đây sẽ in ra dòng chữ gì? hãy chọn 1 đáp án package vehicles; class Automobile { private final String drive() { return "Driving vehicle"; } } class Car extends Automobile { protected String drive() { return… Read more