Challenge 4 postman

Mình có response như sau, làm thế nào để get được thông tin và save thành 1 biến. eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9. eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6 IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ. SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c Bạn có thể test thử với link sau: Challenge 4 postman Bạn hãy comment câu trả lời của… Read more

Challenge 2 postman

Làm thế nào để 1 test gọn gàng mà so sánh được hết cả các field dưới đây của request và response: instruction01 instruction02 instruction03 instruction04 instruction05 Request { "setting": { "instruction01": "1", "instruction02": "2", "instruction03": "3", "instruction04": "4", "instruction05":… Read more