Challenge 4 postman

Mình có response như sau, làm thế nào để get được thông tin và save thành 1 biến.

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6
IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.
SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

Bạn có thể test thử với link sau: Challenge 4 postman

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments