Challenge 4 selenium java

Đoạn code dưới đây có điểm nào chưa tốt. //Kiểm tra check box đã được check hay chưa Boolean isSelected = driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).isSelected(); //Nếu chưa được check thì click vào ô check box đó if(isSelected == false) { driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).click(); } Bạn… Read more

Challenge 2 selenium java

Hãy cho biết code này vì sao compile error. WebElement element = driver.findElement(By.id("UserName")); bool status = element.isDisplayed(); //Hoặc có thể viết bool staus = driver.findElement(By.id("UserName")).isDisplayed(); Bạn hãy comment câu trả lời của bạn. Nếu chưa có câu trả lời, hãy… Read more

Challenge 1 selenium java

Đoạn code dưới đây compile error, vì sao? Lưu ý: không copy code vào IDE để xem lỗi. @Test public void verifyHomepageTitle() { WebDriverManager.chromedriver().setup(); WebDriver driver = new ChromeDriver(); driver.manage().window().maximize(); driver.navigate().to("trang_web_của_bạn"); Thread.sleep(2000); String expectedTitle = "Text gì cũng được"; String… Read more