Challenge 4 postman

Mình có response như sau, làm thế nào để get được thông tin và save thành 1 biến. eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9. eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6 IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ. SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c Bạn có thể test thử với link sau: Challenge 4 postman Bạn hãy comment câu trả lời của… Read more